AloTrip

AloTrip - App du lịch tiện ích số 1 Việt Nam

Phone Phone

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Chào mừng quý khách đến AloTrip.vn (sau đây gọi là trang web). Trang web này được sở hữu và điều hành bởi Công Ty TNHH AloTrip (sau đây gọi là AloTrip) và bao gồm tất cả các trang web cùng tên miền và các trang khác dưới sự quản lý của AloTrip.

Xin vui lòng đọc cẩn thận và ghi nhớ các điều khoản cơ bản sau đây khi bạn sử dụng và mua các sản phẩm và dịch vụ từ trang web của chúng tôi. Truy cập hoặc sử dụng trang web có nghĩa bạn đã chấp nhận và đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản sử dụng.

Ngoài các điều khoản sử dụng ở đây, các điều khoản và điều kiện khác có thể được áp dụng đối với việc bạn sử dụng trang web này hoặc các sản phẩm và dịch vụ do trang web cung cấp. Bạn sẽ bị ràng buộc bởi những điều khoản này.

Có một số điều khoản sử dụng quan trọng bạn cần biết bởi những điều khoản này được áp dụng ngay khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi (bạn đã đăng ký, đóng góp nội dung hay sử dụng nội dung trong trang web).

1. Chính sách bảo mật

Xin vui lòng xem mục Chính sách bảo mật của chúng tôi để hiểu thêm về cách thức làm việc của chúng tôi tại http://www.alotrip.vn/chinh-sach-bao-mat

2. Giới hạn trách nhiệm

Trong phạm vi pháp luật cho phép, AloTrip không chấp nhận trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại mà bạn có thể trực tiếp hoặc gián tiếp bị liên quan hoặc phát sinh khi bạn truy cập và sử dụng website của chúng tôi. Điều này bao gồm các phát sinh từ, hoặc trong bất kỳ cách nào kết nối với, việc sử dụng bất kỳ dữ liệu hoặc các dịch vụ thông tin hiển thị trên trang web. Chúng tôi không đảm bảo hoặc chịu bất kỳ trách nhiệm nào về việc bạn sử dụng trang web hoặc nội dung trong phạm vi cho phép của pháp luật, hoặc chịu trách nhiệm pháp lý với những hậu quả của việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi.

Các thông tin trên trang web này là những thông tin chung, cơ bản và không phục vụ cho mục đích cá nhân nào. Do đó, bạn nên xác định hướng tìm hiểu thông tin trước khi sử dụng trang web của chúng tôi.

3. Bản quyền

Trang web này thuộc bản quyền của Công Ty TNHH AloTrip. Trang web này có chứa tài liệu, nội dung được sở hữu hoặc cấp phép sử dụng cho AloTrip. Trừ trường hợp quy định, tất cả các tài liệu, nội dung bao gồm hình ảnh, minh họa, thiết kế, biểu tượng, video clip, bài viết và các tài liệu khác xuất hiện trong trang web này đều là tài sản trí tuệ khác thuộc quyền sở hữu của AloTrip hoặc một công ty liên quan. Bất kỳ hình thức phân phối hoặc sao chép một phần hoặc toàn bộ nội dung dưới mọi hình thức đều bị nghiêm cấm.

Trang web của chúng tôi được bảo vệ bởi luật bản quyền và sở hữu trí tuệ. Bạn có quyền tải về hoặc sao chép hoặc chia sẻ nội dung và các tài liệu khác hiển thị trên trang web với mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại.

Bạn không có quyền sao chép, xuất bản, truyền bá, phân phối, hiển thị, chỉnh sửa, sử dụng cho mục đích thương mại, hoặc khai thác theo bất kỳ cách nào, toàn bộ hoặc một phần, trong nội dung, trang web, hoặc bất kỳ phần mềm liên quan, trừ trường hợp được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản từ AloTrip.

Trang web này cũng chứa một số sản phẩm, thương hiệu, đồ họa, biểu tượng, và tên dịch vụ của AloTrip (hoặc công ty liên quan). Những sản phẩm này được sở hữu độc quyền bởi AloTrip (hoặc công ty liên quan) và nghiêm cấm sao chép, tái bản dưới bất kỳ dạng nào, cấm sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ mà không có sự đồng ý của AloTrip để tránh gây hiểu lầm của khách hàng đối với công ty cũng như gây thiệt hại đối với công ty.

Tất cả các nhãn hiệu khác không thuộc sở hữu của AloTrip xuất hiện trên trang web này là tài sản thuộc sở hữu của các công ty khác. AloTrip sẽ có kết nối trực tiếp khách hàng tới các nhãn hiệu này, tùy từng trường hợp.

Trường hợp bạn cần cấp phép để tái sử dụng, xuất bản, sao chép, phân phối, hoặc truyền tải nội dung của AloTrip cho bất kỳ mục đích nào được quy định sử dụng ở trên, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được cấp phép.

4. Đảm bảo

Chúng tôi không đảm bảo bất cứ việc sử dụng nội dung, tài liệu nào ở trên AloTrip.vn của bạn.

Chúng tôi không đảm bảo nội dung trên trang web là chính xác 100% cũng như việc thay đổi nội dung. Nội dung, thông tin trên trang web có thể được thay đổi theo thời gian. Trong nội dung thông tin của chúng tôi có thể chứa lỗi đánh máy, thông tin chưa chính xác, thiếu sót (trong mức giới hạn của pháp luật). Chúng tôi có quyền sửa lỗi, thông tin chưa chính xác, thiếu sót đó hoặc cập nhập thông tin/ nội dung bất cứ lúc nào mà không cần có thông báo trước. Bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn cho tất cả các dịch vụ hoặc chị phí liên quan khi sử dụng trang web, và AloTrip sẽ không chịu trách nhiệm với bất cứ thiệt hại liên quan tới việc sử dụng trang web này.

5. Các liên kết

Tất cả các điều khoản sử dụng đều có hiệu lực tại bất cứ thời điểm nào. Xin vui lòng xem lại các chính sách của chúng tôi, chẳng hạn như chính sách bảo mật. Những chính sách này sẽ chi phối việc sử dụng AloTrip.vn. Chúng tôi có quyền thay đổi trang web, chính sách và điều khoản sử dụng bất cứ lúc nào.

6. Luật áp dụng

Điều khoản sử dụng được điều chỉnh và dựa theo quy định luật pháp Việt Nam.

7. Những thông tin khác

Nếu có sai lệch về điều khoản sử dụng giữa Tiếng Việt và những ngôn ngữ khác thì phiên bản Tiếng Việt chiếm ưu thế.

Download App X
Download App X