AloTrip

AloTrip - App du lịch tiện ích số 1 Việt Nam

Phone Phone trustpilot

Điều khoản & Điều kiện của thẻ thành viên APP ALOTRIP (AA)

I. Phạm vi áp dụng

Điều khoản & Điều kiện (“ĐKĐK”) chương trình thẻ thành viên APP ALOTRIP (AA) được áp dụng đối với tất cả Khách Hàng (KH) và đối tác có tải AA.

Bằng việc tham gia chương trình, KH thừa nhận đã đọc, hiểu và đồng ý với ĐKĐK này và toàn bộ các chính sách của chương trình được công bố công khai trên website và AA và sẽ được cập nhật tùy từng thời điểm.

I. Quyền, trách nhiệm của KH, AloTrip và Đối Tác

KH sẽ được hưởng các quyền lợi cơ bản của thẻ thành viên AA và các ưu đãi riêng tùy vào điểm hoạt động trên AA. Chương trình được công bố công khai trên trang web/ứng dụng, bao gồm nhưng không giới hạn các quyền lợi sau:

Được tích điểm vào tài khoản theo tỷ lệ và điều kiện tích điểm;

Được sử dụng điểm tích lũy trong tài khoản;

Tham gia các chương trình khuyến mại/ưu đãi dành riêng cho chủ thẻ từ AloTrip và/hoặc đối tác của AloTrip

KH có quyền truy cập, tra cứu thông tin cá nhân (bao gồm cả chỉnh sửa và cập nhật), điểm tích lũy trong tài khoản thông qua các phương thức khác nhau.

KH tự chịu trách nhiệm cho bất kỳ và tất cả các chi phí, thuế, phí, khiếu nại hoặc nợ phải trả (nếu có) phát sinh từ việc KH được hưởng các lợi ích từ chương trình.

Mỗi KH hiểu, cam kết và bảo đảm là chủ sử dụng duy nhất của thẻ thành viên AA, có trách nhiệm tự bảo quản thẻ và bảo mật thông tin tài khoản của mình. KH không được cung cấp thông tin thẻ/tài khoản của mình cho bất kỳ bên thứ ba nào không phù hợp với chương trình và tự chịu trách nhiệm nếu thực hiện không đúng quy định này.

KH đồng ý cho AloTrip khởi tạo, lưu trữ, duy trì và cập nhật các dữ liệu thông tin cá nhân do KH cung cấp, cập nhật và những thông tin phát sinh từ việc KH cập nhật thông tin và đồng ý cho AloTrip sử dụng các thông tin này cho các mục đích, bao gồm nhưng không giới hạn: phục vụ KH thực hiện các giao dịch và sử dụng điểm theo quy định của chương trình, giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ mới của AloTrip/đối tác. Tất cả các thông tin sẽ được bảo vệ và được sử dụng theo quy định tại chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin được công bố công khai trên trang web và cập nhật tùy từng thời điểm.

Trường hợp thông tin liên hệ (điện thoại/email/địa chỉ,…) của KH có thay đổi so với thông tin đã đăng ký, KH có nghĩa vụ cập nhật kịp thời thông tin thay đổi qua AA, tổng đài, văn phòng AloTrip, hoặc bất kỳ kênh nào khác của chương trình để tránh việc sử dụng điểm trái quy định của chương trình. AloTrip không chịu trách nhiệm đối với các sai sót, mất mát và các thiệt hại phát sinh từ hoặc liên quan đến KH do thông tin không được cập nhật kịp thời theo quy định tại ĐKĐK này.

Mọi thông báo/khiếu nại của KH đến AloTrip phải được thực hiện thông qua tổng đài, email hoặc tại văn phòng AloTrip.

Thẻ thành viên AA chỉ là công cụ trung gian do AloTrip vận hành để ghi nhận và quản lý các ưu đãi mà KH được hưởng từ chương trình. Tất cả những ưu đãi, lợi ích mà KH được hưởng sẽ được AloTrip cung cấp trực tiếp tới các KH hoặc gián tiếp từ đối tác của AloTrip.

AloTrip có quyền đề nghị KH cung cấp thông tin và/hoặc xuất trình thông tin thẻ AA trước khi sử dụng điểm và/hoặc được nhận các ưu đãi trong một số trường hợp.

AloTrip được miễn trách nhiệm trong trường hợp:

Hệ thống xử lý dữ liệu, phần mềm, hệ thống truyền tín hiệu gặp sự cố, bị lỗi, bị tấn công hoặc vì bất kỳ lý do khách quan nào khác nằm ngoài khả năng kiểm soát của AloTrip.

Khi thẻ bị lợi dụng trong trường hợp thẻ bị mất cắp/thất lạc/lộ thông tin tài khoản mà chủ thẻ không kịp thời thông báo cho AloTrip.

AloTrip được quyền từ chối cung cấp, hủy, truy đòi hoặc thu hồi những ưu đãi, điểm trong tài khoản đã hoặc sẽ nhận được theo các chương trình ưu đãi, khuyến mại mà không cần thông báo trước với KH trong các trường hợp:

AloTrip không thể chuyển điểm/ưu đãi cho khách hàng do các nguyên nhân khách quan nằm ngoài sự kiểm soát của AloTrip;

Điểm được ghi có không chính xác, không hợp lệ vào tài khoản theo quy định của chương trình;

KH vi phạm các quy định của chương trình/chính sách ưu đãi được AloTrip thông báo tại từng thời điểm;

Trong trường hợp bất khả kháng theo quy định pháp luật.

AloTrip có các quyền chuyển nhượng, chuyển giao dưới bất kỳ hình thức nào, toàn bộ hoặc một phần quyền và nghĩa vụ phát sinh từ chương trình cho bất kỳ bên thứ ba theo sự lựa chọn của mình bằng việc thông báo cho KH.

Ngoại trừ các cam kết bảo đảm quyền lợi KH liên quan đến số điểm đã tích lũy hợp lệ từ chương trình trong tài khoản, AloTrip không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại, dù trực tiếp hay gián tiếp của KH liên quan đến các chương trình ưu đãi khác, bao gồm nhưng không giới hạn việc đối tác dừng chương trình ưu đãi, hoặc thu hồi hay giới hạn bất kỳ dịch vụ, quyền lợi hoặc ưu đãi nào; hay trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật.

III. Điểm, tích lũy và sử dụng Điểm

Điểm trong Tài Khoản của KH (“điểm A”) được dùng như một khoản bù trừ vào tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ được tiêu dùng trong chương trình nhưng không được chuyển đổi thành tiền mặt, không được tặng, cho, thừa kế, chuyển nhượng dưới mọi hình thức.

Tất cả điểm A đang có khiếu nại, tranh chấp sẽ không được sử dụng trong thời gian giải quyết khiếu nại, tranh chấp.

IV. Chấm dứt quyền KH

Quyền KH theo chương trình có giá trị vô thời hạn trừ khi bị chấm dứt trong những trường hợp sau:

KH gửi yêu cầu chấm dứt cho AloTrip qua địa chỉ liên lạc/email chính thức của chương trình được đăng tải tại trang web.

KH cố ý sử dụng thẻ/tài khoản sai quy định của chương trình và vi phạm ĐKĐK này.

KH qua đời hoặc các trường hợp chấm dứt khác theo quy định của pháp luật;

Khi chương trình chấm dứt vì bất cứ lý do gì.

Chấm dứt trong các trường hợp khác theo quy định của chương trình và ĐKĐK này.

AloTrip bảo lưu quyền chấm dứt chương trình bằng cách thông báo cho tất cả KH trước 30 ngày thông qua trang web và/hoặc một phương thức phù hợp khác. Phương án giải quyết đối với các quyền lợi của KH của chương trình sẽ được công bố cùng thông báo chấm dứt chương trình.

Điều khoản chung

Tùy thuộc điều kiện thực tế, ĐKĐK của chương trình và các chính sách khác được công bố trên trang web có thể được sửa đổi/điều chỉnh/chấm dứt theo quyết định riêng của AloTrip hoặc theo yêu cầu của đối tác và sẽ được thông báo cho KH trên trang web.

Giải quyết tranh chấp: ĐKĐK này được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam. Tất cả các tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến ĐKĐK này sẽ được các bên cố gắng giải quyết thông qua thương lượng. Trường hợp thương lượng đàm phán không thành công trong vòng 30 (ba mươi) ngày, các bên sẽ có quyền đưa tranh chấp ra giải quyết tại tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.

ĐKĐK này được lập bằng Tiếng Việt và Tiếng Anh, trong trường hợp có sự mẫu thuẫn về nội dung của hai bản, nội dung Tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.